نوع عضویت

شرح خدمات رایگان
عادی
تجاری
مدت زمان عضویت دائمی یک سال یک سال
ثبت اطلاعات کسب و کار done done done
محصول مجاز 3 30 130
رویداد مجاز 0 120 150
ارسال اعلان هوشمند محدود نامحدود نامحدود
شارژ کیف پول
0
10,000
30,000
مبلغ 0 90,000 360,000
مالیات بر ارزش افزوده 0 8,100 32,400
مبلغ قابل پرداخت 0 98,100 392,400
رایگان عادی تجاری